Intelektualno vlasništvo projekta pripada Udrugu Zvono i Sandri Vuk.